Speciální činnosti

EMQuest - Speciální činnosti

Kontrola léčebného režimu

Dle současného Zákoníku práce 2020Sb je dle § 152 Zaměstnavatel je oprávněn kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce neschopným, dodržuje v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost stanovenou zvláštním právním předpisem zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek.

Zaměstnavatel je povinen v případě zjištění porušení povinnosti uvedené ve větě první zaměstnancem vyhotovit o kontrole písemný záznam s uvedením skutečností, které znamenají porušení tohoto režimu; stejnopis tohoto záznamu je zaměstnavatel povinen doručit zaměstnanci, který tento režim porušil, okresní správě sociálního zabezpečení příslušné podle místa pobytu zaměstnance v době dočasné pracovní neschopnosti.

V této době jsme schopni zajistit kontrolu Vašich zaměstnanců a snížit tak náklady na vyplácení nemocenských dávek resp. zajistit důkazy o neoprávněném pobírání těchto dávek.

Termín kontroly je možno provádět libovolně nebo po domluvě s klientem, ve který den a hodinu máme u zaměstnance na nemocenské kontrolu provést. A to samozřejmě i opakovaně. Záznam o výsledku kontroly je prováděn okamžitě a odesílán klientovi.

Dokumentační služby

Vyhledávání, získávání a shromažďování dat a informací a jejich následné třídění dle klientem stanoveného zadání a zaměření. Zajištění odebírání předmětů leasingu.

V případě porušení podmínek leasingové smlouvy nájemcem, je naše firma schopna zjistit aktuální adresu nájemce a aktuální stav předmětu leasingu, včetně jeho umístění. O zjištěných skutečnostech je informován zákazník zprávou, včetně foto nebo video dokumentace. Standardní čas pro provedení všech činností jsou dva týdny od převzetí podkladů.

Dále zajišťujeme odebrání předmětu leasingu, popřípadě jeho odtažení na místo určené zákazníkem nebo zaplacení dlužné částky na účet zákazníka. Podle uzavřené smlouvy lze zajistit odebrání předmětu leasingu na celém území ČR i v zahraničí. Podle smlouvy lze zajistit i operativní zásah, uskladnění odebraného předmětu.

V případě zjištění protiprávního jednání leasingového nájemce jsme schopni připravit pro zákazníka podnět k prošetření, případně trestní oznámení. Nezbytnou podmínkou je uzavření mandátní smlouvy s leasingovou společností, plná moc k výše nabízeným úkonům, předání potřebných údajů o leasingové smlouvě, nájemci a předmětu leasingu.

Osobní ochrana osob (bodyquarding)

Zprostředkování v oblasti obchodu a služeb

Pořadatelské služby

Střelecký výcvik