Speciální činnosti

Kontrola léčebného režimu

V souvislosti se změnami v nemocenském pojištění je každý zaměstnavatel povinen podle §192 – 194 zákoníku práce poskytovat náhradu mzdy za pracovní dny od 4. do 21. dne dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance.

Zaměstnanec je v době pracovní neschopnosti povinen zdržovat se na adrese, kterou sdělil ošetřujícímu lékaři, v době, v níž nemá vycházky. Tento stav má zaměstnavatel právo v prvních 21-ti dnech kontrolovat.

V této době jsme schopni zajistit kontrolu Vašich zaměstnanců a snížit tak náklady na vyplácení nemocenských dávek resp. zajistit důkazy o neoprávněném pobírání těchto dávek.

Termín kontroly je možno provádět libovolně nebo po domluvě s klientem, ve který den a hodinu máme u zaměstnance na nemocenské kontrolu provést. A to samozřejmě i opakovaně. Záznam o výsledku kontroly je prováděn okamžitě a odesílán klientovi.

Dokumentační služby

Vyhledávání, získávání a shromažďování dat a informací a jejich následné třídění dle klientem stanoveného zadání a zaměření. Zajištění odebírání předmětů leasingu

V případě porušení podmínek leasingové smlouvy nájemcem, je naše firma schopna zjistit aktuální adresu nájemce a aktuální stav předmětu leasingu, včetně jeho umístění. O zjištěných skutečnostech je informován zákazník zprávou, včetně foto nebo video dokumentace. Standardní čas pro provedení všech činností jsou dva týdny od převzetí podkladů.

Dále zajišťujeme odebrání předmětu leasingu, popřípadě jeho odtažení na místo určené zákazníkem nebo zaplacení dlužné částky na účet zákazníka. Podle uzavřené smlouvy lze zajistit odebrání předmětu leasingu na celém území ČR i v zahraničí. Podle smlouvy lze zajistit i operativní zásah, uskladnění odebraného předmětu.

V případě zjištění protiprávního jednání leasingového nájemce jsme schopni připravit pro zákazníka podnět k prošetření, případně trestní oznámení. Nezbytnou podmínkou je uzavření mandátní smlouvy s leasingovou společností, plná moc k výše nabízeným úkonům, předání potřebných údajů o leasingové smlouvě, nájemci a předmětu leasingu.

Osobní ochrana osob (bodyquarding)

Zprostředkování v oblasti obchodu a služeb

Pořadatelské služby

Střelecký výcvik